Какво e Initial Coin Offering (ICO)

Какво e Initial Coin Offering (ICO)

ICO обикновено започва с публикуването на т. нар. „бяла книга“ (“white paper”). Тя представлява детайлна разработка за това как работи крипто-токен технологията и за какво ще бъдат използвани токените. Бялата книга също така посочва услугите или продукта, който ще бъде финансиран. За разпределението на токените се разработва т. нар. „smart contract“, базиран на blockchain. След това крипто-валутните плащания (обикновено Bitcoin, но могат да се използват и други) се приемат чрез този smart contract. Последнят генерира нови токени, достъпни за инвеститорите. След като проектът, за който е създадена ICO набере необходимите инвестиции, инвеститорът, който е получил токени, има много опции в зависимост от типа на токена. Инвеститорът може да запази токените, да извърши сделки с тях (покупко-продажба), да ги търгува чрез съответните онлайн платформи и т.н.

Грубо казано ICO е криптовалутно набиране на капитал, еквивалентно на публично предлагане на акции (Initial Public Offering) на фондовия пазар в световния инвестиционен свят. Днес ICO се стреми да замести конвенционалния метод за набиране на капитал, като например емисиите на рисков капитал. През 2017 г. общата сума набрана чрез ICO е приблизително. 1,7 млрд. долара.

И все пак ICO има и тъмна страна. Почти липсва или е налице негарантирано качествено управление на набрания капитал. Защитата на правата на инвеститорите също е значително слаба. Инвеститорите често са мотивирани от хазартни причини. Освен това има много “играчи”, които предлагат проекти, които не осъществяват нищо в края си, въпреки че са събрани милиони долари инвестиции. Липсата на подходящи правна рамка оставя място и за криминални деяния като пране на пари и/или укриване на данъци.

Светлата страна е, че ICO подкрепя иновациите, насърчава културата на прозрачност и стимулира международната конкуренция. Също така, независимо от факта, че ICO проектите са с висок риск, те могат да превърната в много добра инвестиция. Ако услугата или продуктът, в който се инвестира, се изпълнява толкова ефективно, колкото е се планира в бялата книга, инвестиция в ICO може да се окаже много изгодно начинание.

Как европейските законодатели третират ICO?

Има много несигурност по отношение на регулирането на ЕС, тъй като няма регулаторни насоки и няма единен закон, който да регулира тази област. Действащите разпоредби са непригодни за криптотокените и крипто валутите. Транзакции обаче се случват в цяла Европа.

И така, как да квалифицираме токен сделки какво представляват от правна страна? Отправната ни точка в тази връзка трябва да бъде първо да се определи типа на токена. Някои от основните типове са:

1.Криптова валута

“Голи токени” – ако се използва като средство за плащане, всеки токен може да стане валута – напр. Биткойн, Етер, Пулс и др.

2.Токени, обезпечени с активи

Представляват актив, който не е свързан с блокчен технология: конвенционална валута, недвижими имоти, злато, интелектуална собственост и др.

3.“Вътрешни” токени

Представляват права или активи в blockchain: права за достъп, ключ за използване на протоколи, ключове за защита и т.н.

4.Права, свързани с токени

Представляват права, които не са обвързани с материални активи, а собственост върху право, което се отнася до материален актив: напр. правото да се придобива собствен капитал или дълг.

Правна класификация в рамките на определена правна система в ЕС

За да бъдат класифицирани токените, трябва да се постави следният критичен въпрос: дали токенът се счита за финансов инструмент по смисъла на съществуващите регламенти?

A) Ако отговорът е „Не“ – имате работа с договорното право. Тогава много вероятно е да не се изисква регулаторен лиценз. Проектът трябва да бъде структуриран в съответствие със съответните разпоредби на гражданското право. Ако токенът може да се определи като специфична услуга, като депозит, заем и т.н., за които се изисква съответната лицензия (обикновено банкова), конкретните изисквания на закона трябва да се спазват, съответно.

Б) Ако отговорът е “Да”, т.е. налице е финансов инструмент, трябва да обърнете внимание на детайлите. Заедно с подходящия лиценз, който може да се наложи да се получи, ако вашият токен съдържа аспекти, подобни на акции, облигации или въобще може да се определи за ценна книга, трябва да следвате законите за капиталовите пазари. Следователно, ако предлагате токени на неидентифицирана група инвеститори, ще ви е необходим проспект, който се одобрява от регулатор. Ако токенът има характеристики като възможност за плащане на пари срещу получаване на стойност от електронно/дигитално естество и/или може да се използва като средство за плащане, може да имате инструмент за електронни пари, за което обикновено е  необходим лиценз. Много подобно на това е, ако токенът има характеристики на платежен инструмент. В този случай може да ви е необходим лиценз за платежни услуги. Освен това, ако чрез токенът се събират средства за т. нар. алтернативен инвестиционен фонд, последният може отново да е необходимо да се съобрази със регулаторни изисквания и/или лицензи.

Изключения

Разбира се, може да има изключения от горепосочените изисквания за регулиране. Например, ако токенът се предлага в ограничена географска област или по друг ограничен начин, той може да бъде освободен от съответния специфичени лиценз. По същия начин, ако предложението е адресирано до квалифицирани инвеститори, само вие може да бъдете освободени от изискванията за проспект. Друг пример, при който може да се прилага освобождаване, е когато има ограничена инвеститорска база – до 150 инвеститори (напр. частен проект за blockchain).

Какво казва ЕС за приложения с блокчейн?

Очаква се много скоро нов регламент по отношение на изискванията за лицензии на този тип дейност във връзка с борбата срещу изпирането на пари. Европейската комисия счита, че е необходимо да измени Четвъртата директива за борба срещу изпирането на пари и да включи доставчиците на портфейли и пазарите за криптовалути. Този подход се възприема положително в екосистемата, защото може да позволяви всички играчи да излязат от „тъмната страна“ и да се повиши сигурността на инвенстициите и конкуретноспособността.

Ние разбираме специфичните нужди на нашите клиенти, за да предоставим високочествени и стратегически правни съвети. Ако имате нужда от нашата правна експертиза по определен въпрос, просто ни се обадете или ни изпратете имейл. Ще бъдем щастливи да работим заедно по всяко време.

Свържете се с нас